CIVIL BANK
Civil Bank Limited
Base Rate & Interest Spread Rate
Month Base Rate Intrest Rate Spread
Magh 2076 11.04% 4.62%
Poush 2076 10.98% 4.90%
Mangsir 2076 11.11% 4.66%
Kartik 2076 11.10% 4.53%
Aswin 2076 11.11% 4.64%
Bhadra 2076 10.97% 4.51%
Shrawan 2076 10.66% 4.58%
Ashad 2076 11.11% 3.76%
Jestha 2076 11.08% 3.38%
Baishak 2076 11.25% 3.48%
Chaitra 2075 11.20% 3.38%
Falgun 2075 11.15% 3.41%
Magh 2075 11.24% 3.22%
Poush 2075 11.31% 3.23%