CIVIL BANK

Feedback

Feedback and Grievances for the Branches and Website (सुझाव तथा गुनासो)

S.No
क्र.स
Parameters(शिर्षक) Points to be marked
कृपया तपाईको सुझाव तथा गुनासो भएको बुदा मा ✔ चिन्ह लगाईदिनु होला।
1. Staff Behavior
ग्राहक प्रति कर्मचारीको व्यबहार
2. Service Delivery Quality
ग्राहक सेवाको स्तर
3. Financial Fraud
बित्तीय जालसांजी
4. Interest Rate Complaints
ब्याजदर प्रति ग्राहकको गुनासो
5. Financial Transaction Complaint
बित्तीय कारोबार सम्बन्धी गुनासो
6. Failed Transaction Due to Service Outage
सेवा प्रदान गर्ने प्रबिधिले काम नगरेकोले कारोबारमा भएको बाधा
7. Failed Transaction Due to Cash Shortage
नगद नपुगको कारणले कारोबारमा भएको बाधा
8. Failed Transaction Due to Other Technical Difficulties
अन्य प्रात्रिधिक कारणले गर्दा कारोबारमा भएको बाधा
9. Physical Access to Branch/ Facility
बैंकको शाखा/सेवामा ग्राहकको पंहुच
* Compulsory/अनिवार्य रहेकाे
Civil Bank for You

Drop In Our Office

Tel No: 01-4251015, 01-4251087

Fax: 01-4251036

Civil Trade Center, Sundhara, Kathmandu
P.O. Box: 9799

customercare@civilbank.com.np