CIVIL BANK
Please refer to our website for further information regarding interest rate and product features. After being self-present with all the original documents in bank, withdrawal facility will be provided. Bank reserves the right to close the account without any liability; upon your failure to meet the documentary requirements within stipulated time. For further details, please contact the Bank.
बैंकको व्याजदर र सेवाहरुको बारेमा थाप जानकारी लिनको लागि सिभिल बैंक वेबसाईटमा जानुहुन अनुरोध गर्दछौँ । रकम निकाल्ने सुविधाको लागि सक्कली कागजात (नागरिकता, फोटो इत्यादी ) लिएर ग्राहक स्वयम बैंकमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। तोकिएको समयमा आवश्यक कागजातहरु बुझाउन नसकेमा बैंकलाई खाता बन्द गर्ने अधिकार रहनेछ । थप जानकारीको लागि बैंकमा सम्पर्क गर्नुहोला ।