CIVIL BANK
Civil Bank Limited
Base Rate & Interest Spread Rate
Month Base Rate Inetrest Rate Spread
Ashad 2076 11.11% 3.76%
Jestha 2076 11.08% 3.38%
Baishak 2076 11.25% 3.48%
Chaitra 2075 11.20% 3.38%
Falgun 2075 11.15% 3.41%
Magh 2075 11.24% 3.22%
Poush 2075 11.31% 3.23%